نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن تماس

ایمیل

ارتباط مستقیم 

مهندس مهدی دادگر

مدیر عامل

32400580-2

mahdidadgar@yahoo.com

مهندس هادی منصوریان

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ

32400580

hadimansourian@yahoo.com

علیرضا شوکتی راد

معاون منابع انسانی

32400583

shokati76@yahoo.com

محسن بخشایی

معاون فروش و خدمات مشترکین

32400455

Bakhshaie226@yahoo.com

مهندس مرتضی رخ افروز

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق

32400454

M_rokhafrooz@yahoo.com

رضا فروغی نیا

مدیر امور مالی و ذیحسابی

32400577

Rf1961@yahoo.com


مهندس سید علیرضا یوسفی

مدیر امور تدارکات

32400573

seiedalirezayousefi356@gmail.com

مهندس احمد برزگر

معاون برنامه ریزی و مهندسی

32400575

Barzgar2000@yahoo.com

مهندس محمد رضا عبدی

مدیر توزیع برق بیرجند

32226193

mrezaabdi@yahoo.com

مهندس محمود خسروی

مدیر توزیع برق قائنات

32533001-4

Mkhosravy-1354@yahoo.com

مهندس هادی گنجی زاده

مدیر توزیع برق فردوس

32722091-4

hganji@gmail.com

مهندس احمد علی سحرخیز

مدیر توزیع برق طبس

32822021-2

saharkhiz_ahmad

مهندس محمد حسین محمدی کیا

مدیر توزیع برق سرایان

32903391

mohammadikiam@yahoo.com

مهندس محمد جمالی راد 

مدیر توزیع برق سربیشه

32664343-4

mjmalirad57@gmail.com

مهندس محسن مجیدی

کفیل توزیع برق زیرکوه

32502023-4


مهندس محسن نیازمند بجستانی

مدیر توزیع برق بشرویه

32784364-4119

hesam_mn91@yahoo.com

مهندس ابوذر سلطانی

 مدیر توزیع برق نهبندان

32625310-2010

abuzarsoltani@yahoo.com

مهندس مهدی ترابی

مدیر توزیع برق درمیان

32121012
 

mehdi_torabi1358@yahoo.com

  
مهندس محمدعلی مهرشاد مدیر توزیع برق خوسف
32078531
تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21

افراد کم توان